Memòria d’Activitats 2018

Mitjançant aquesta  memòria volem mostrar la nostra actuació al llarg de l’exercici 2018 en els àmbits social, econòmic i ambiental, per tal de poder avaluar el grau de compliment de la nostra finalitat fundacional, millorant la inserció laboral i social i també la qualitat de vida i la felicitat de moltes persones.

L’aportació de les persones voluntàries, institucions públiques, empreses privades, famílies, treballadores i treballadors, i persones ateses pels diferents centres i serveis de la Fundació, han fet possible la realitat que us presentem i, per aquest motiu, us volem donar el nostre agraïment més sincer.

El treball conjunt amb la Fundació Santa Teresa del Vendrell i amb la Fundació Ginac, ens ha permès crear moltes sinèrgies i avançar en la qualitat assistencial i en la viabilitat econòmica dels nostres projectes, construint un futur compartit. La posada en funcionament de la Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona, ha estat una de les fites aconseguides en aquest sentit.

Malauradament el nostre Sector encara no ha sortit de la crisi, amb retallades o congelacions de subvencions dels serveis assistencials i del CET durant 10 anys, i alguns moments complicats per poder mantenir el volum d’ocupació dins del CET. Tan sols treballant amb il·lusió, professionalitat, proactivitat i innovant, hem pogut mantenir i millorar el nivell d’atenció a les persones. Continuem reinventar-nos, plantejant nous projectes i fent coses noves de manera diferent, amb el suport de les altres entitats de Fundalis.

Volem destacar tres projectes que han marcat aquest exercici 2018:
• La complicitat de la Fundació amb el barri de Camp Clar, oferint múltiples possibilitats i col·laboracions a diferents col·lectius.
• La posada en funcionament del treball amb suport per persones amb discapacitat mitjançant el programa SIOAS.
• El compromís i complicitat dels voluntaris de la Fundació, que possibiliten una gran quantitat experiències i vivències per totes les persones.

La Fundació Onada treballa cada dia per continuar sent una organització innovadora i de futur que aporta solucions a les persones amb més dificultats de la comarca del Tarragonès.

Amb el compromís i l’esforç de totes les persones i institucions vinculades a la Fundació, mantindrem viu l’esperit de millora permanent i la sensibilitat per treballar amb i per les persones que més ens necessiten.

Memòria d’Activitats 2018

Memòria d’Activitats 2017

Memòria d’Activitats 2014-16